Kontakty:

Penzion "Zelený strom"
Ing. Pavel Trojan
Vídeňská 49, 692 01 Mikulov
IČO: 45627681
Mobil:
+420 - 603 556 251
+420 - 721 136 154
zelenystrom.mikulov@seznam.cz

PRAVIDLA O NAKLÁDÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ing. Pavel Trojan, se sídlem U Rotundy 955, 691 42 Valtice, IČ: 45627681 s místem provozovny Penzion Zelený strom, Vídeňská 49, Mikulov

1. Preambule

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Pavel Trojan, se sídlem U Rotundy 955, 691 42 Valtice, IČ: 45627681 (dále jen: „správce“).

1.2. Subjektem údajů: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby správce.

1.3. Předmětem těchto pravidel je zajištění zpracovávání osobních údajů hostů získaných v rámci obchodní činnosti Pensionu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito pravidly.

1.4. Správce se v souladu s těmito pravidly zavazuje zpracovávat osobní údaje subjektů. Tato pravidla jsou zhotovena v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

1.5. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.6. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Práva, povinnosti a mlčenlivost

2.1. Správce se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

2.2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je správce povinen zpracovávat osobní údaje subjektů. S těmito údaji pracuje výhradně a pouze Správce

2.3. S osobními údaji hostů nakládá Správce výhradně v rámci poskytovaných služeb. Správce v žádném případě nepředává osobní údaje subjektů dalším subjektům.

2.4. S osobními údaji nemohou v rámci výkonu dodavatelských činností přijít do styku žádní dodavatelé Správce

2.5. Konkrétní podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji subjektů jsou vždy pečlivě upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi správcem a daným zpracovatelem.

3. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

3.1. Správce v případě, že subjekt využívá u správce ubytovací služby, má zákonnou povinnost uchovávat o svých subjektech vybrané osobní a kontaktní údaje, a to zejména tyto a) jméno, b) příjmení, c) datum narození, d) adresa bydliště, e) státní občanství, f) doba ubytování, g) číslo a typ osobního dokladu, h) u cizinců případně vízum, i) u cizinců případně účel pobytu.

3.2. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o subjektech po dobu jejich pobytu a následně 6 let.

3.3. Správce je na vyžádání povinen předat uchovávané osobní údaje příslušným orgánům státní správy za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí; jde zejména o poskytnutí osobních údajů Policii ČR, Cizinecké policii, orgánům činným v trestním řízení.

4. Uchovávání a výmaz osobních údajů

4.1. Subjekt má kdykoli právo požádat správce o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou, pokud subjekt využil ubytovací služby správce, uchovávány a) v kartě subjektu v hotelovém systému a b) v domovní a v evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány na uzamčeném místě.

4.2. V případě žádosti o výmaz osobních údajů správce smaže po ukončení ubytování kartu subjektu v hotelovém systému.

4.3. Ke smazání dojde v rozsahu dle přání subjektu všech nebo jen vybraných položek.

4.4. Po uplynutí zákonné lhůty dle bodu 3.2. správce automaticky skartuje domovní a evidenční knihu.

5. Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

5.1. Správce se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů subjektu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti Správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

5.2. Správce se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem: a) k osobním údajům nebude mít přístup žádná neoprávněná osoba, b) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách správce, do nichž budou mít přístup pouze správce, c) správce zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje, d) správce učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

5.3. Správce se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu správcem stanoveném a odpovídajícím pokynům správce. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u správce.

6. Informace předávané elektronicky a cookies

6.1. Provozovatelem webových stránek www.zeleny-strom.cz je Ing. Pavel Trojan, se sídlem U Rotundy 955, 691 42 Valtice, IČ: 45627681.

6.2. Prostřednictvím webových stránek jsou zpracovávány, přijímány a zpracovávány informace identifikující zařízení klienta navštěvujícího webové stránky správce, nastavení jeho zařízení, informace o poloze, aplikaci a systémových aktivitách sušenkové soubory (tzv. cookies). Více informací o cookies souborech i o sušenkách najdete např. na wikipedii.

6.3. Cookies: Jde o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si webové stránky mohou také zapamatovat různá nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili.

6.3.1. Na webové stránce využíváme tzv. technické cookies; ty jsou nezbytné pro správnou funkčnost webové stránky (např. jazyková verze, fonty atd.). 6.3.2. Na webové stránce využíváme tzv. statistické cookies; tyto soubory se používají ke shromažďování informací pro analýzu provozu na našich webových stránkách a anonymní sledování používání našich webových stránek uživateli; cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

6.3.3. Na webové stránce využíváme tzv. marketingové cookies; tyto soubory se používají k zobrazování reklamy, která vás pravděpodobně bude zajímat na základě vašich zvyků při procházení; tyto soubory jsou požadovány námi/nebo poskytovateli reklam, mohou kombinovat informace shromážděné z našich webových stránek s dalšími informacemi, které nezávisle shromáždily z jiných webových stránek, týkající se činností vašeho internetového prohlížeče v rámci jejich reklamní sítě webových stránek.

6.3.4. Krátkodobé (session cookies) zůstávají ve vašem prohlížeči do zavření vašeho prohlížeče, poté se vymažou.

6.3.5. Dlouhodobé (persistent cookies) zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení cookies) nebo dokud je ručně neodstraníte.

6.3.6. Pod odkazem 'Nastavení cookies' si můžete kdykoliv nastavit, které typy cookies chcete povolit / zakázat. Dále zde naleznete Vaše aktuální nastavení s možností poskytnutí / odvolání souhlasu s jednotlivými / všemi skupinami cookies.

6.3.7. Standardní webové prohlížeče (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

6.4. Správce dále přijímá a v souladu s těmito pravidly zpracovává údaje zadané subjektem v rámci webových stránek správce prostřednictvím poptávkových nebo objednávkových formulářů.

6.5. Správce přijímá a v souladu s těmito pravidly dále zpracovává údaje subjektů od třetích stran – poskytovatelů služeb zprostředkovávající nabídku služeb správce a následně rezervaci a objednávky subjektů jako je např. objednávka ubytování a/nebo platební služby.

6.6. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře umístěného na webové stránce správce nebo poptávky z internetového poptávkového formuláře umístěného tamtéž subjekt potvrzujete, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

7. Emailová komunikace

7.1. Pokud klient poskytne svoji emailovou adresu provozovateli, správci, prodávajícímu, ten mu může elektronickou cestou zasílat reklamní či marketingové materiály a nabídky. V každém emailu bude nabídnuta možnost zasílání takových nabídek trvale zrušit.

7.2. Správce má rovněž v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb.

8. Kamerový systém

8.1. Kamerový systém není v Penzionu provozován

9. Práva subjektu údajů

9.1. Za podmínek stanovených v Nařízení a v souladu s těmito pravidly má Subjekt údajů:

9.1.1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení,

9.1.2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16,

9.1.3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17.

9.1.4. právo na omezení zpracování dle čl. 18,

9.1.5. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21,

9.1.6. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20,

9.1.7. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce údajů uvedený v odst. 9 těchto podmínek,

9.1.8. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se Subjekt údajů domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

10. Závěrečná ustanovení

10.1.Kontaktní informace Správce dat ve věci těchto pravidel a dalších otázek týkajících se zpracování osobních údajů:

10.1.1. datová schránka ISDS: y5u8x6

10.1.2. email: zelenystrom.mikulov@seznam.cz

10.1.3. poštovní adresa: Penzion Zelený strom Vídeňská 49, 692 01 Mikulov.

10.2.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

10.3.Informace o přijatých opatřeních bude Subjektu údajů poskytnuta bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být Subjekt údajů ze strany Správce informován, včetně důvodů prodloužení, a to v době jednoho měsíce.

V Mikulově dne 1. května 2023     Ing. Pavel Trojan

Kontakty:

Penzion "Zelený strom"
Ing. Pavel Trojan
Vídeňská 49, 692 01 Mikulov
IČO: 45627681
Mobil:
+420 - 603 556 251
+420 - 721 136 154
zelenystrom.mikulov@seznam.cz